Kraunamas krepšelio turinys...
Žiūrėti krepšelį Atsiskaitymas
Krepšelio suma: 0,00

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. Sąvokos.
1.1. Pardavėjas– UAB „Avytė“, juridinio asmens kodas 150131277, PVM mokėtojo kodas LT100000936819,
registruotos buveinės adresas Rygos g. 6-95, Vilnius. Pardavėjas turi teisę bet kada papildomai
neinformuodamas Pirkėjo perleisti visas Pardavėjo teises ir pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui su
sąlyga, kad po tokio perleidimo bus užtikrintos visos Pirkėjo teisės ir teisėti interesai bei nebus
keičiamos esminės galiojančių Pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygos.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas
teismo tvarka; arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą,
išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; arba juridinis asmuo; bei visų aukščiau nurodytų asmenų
tinkamai įgalioti atstovai, kurie sudaro Prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju šių Taisyklių
nustatyta tvarka.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Taisyklės – šios TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
1.5. Prekės – šių Taisyklių 7.1 punkte nurodytos prekės.
1.6. Paslaugos – šių Taisyklių 7.2 punkte nurodytos paslaugos.
1.7. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.avyte.lt
1.8. Pirkimo-pardavimo sutartis – šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta
vartojimo nuotolinė sutartis, pagal kurią Pirkėjas užsako (perka) iš Pardavėjo Prekes ir įsipareigoja jas
priimti ir už jas tinkamai atsiskaityti, o Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekes Pirkėjo
nuosavybėn nustatyta tvarka ir terminais.
1.9. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Parduotuvėje www.avyte.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo
asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis
kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio,
kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės bei
pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, taip pat Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka,
nurodoma šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.
2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą bet kuriuo iš 3.1 punkte nurodytų būdų, patvirtina, kad susipažino su
šiomis Taisyklėmis. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas.
2.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, atitinkantys Taisyklių 1.2 punkte aprašytus reikalavimus.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą bet kuriuo iš 3.1 punkte nurodytų būdų, patvirtina, kad jis turi teisę
pirkti Prekes Parduotuvėje.
2.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto apie tai neinformavęs bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti
Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kitas nuostatas. Apie bet kokius
pakeitimus, taisymus ar papildymus, Pirkėjas bus informuojamas Parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui
perkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo metu.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu,
visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui
atsako pats Pirkėjas.
3. Prekių užsakymas ir Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes Parduotuvėje vienu iš šių būdų:
a) Internetu, Parduotuvėje www.avyte.lt
b) Elektroniniu paštu info@www.avyte.lt arba telefonu +37064017017.
3.2. Esminės Prekių Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos yra: Prekės kaina, nurodyta elektroninėje
parduotuvėje www.avyte.lt, papildomos Paslaugos kaina, nurodyta Pardavėjo pateiktame užsakymo
patvirtinime (jei tokia papildoma kaina taikoma), ir Prekės specifikacija, nurodyta elektroninėje
parduotuvėje www.avyte.lt ir/ar patikslinta Pardavėjo pateiktame užsakymo patvirtinime.
Sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai suprato šias sąlygas.
3.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas,
naudodamasis 3.1 punkte nurodytu a) būdu, išsirinkęs perkamą Prekę ir suformavęs savo Prekių
krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir
įsipareigojimo apmokėti už Prekes patvirtinimas. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo
laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjui naudojantis 3.1 punkte nurodytu b) būdu, Pardavėjas
patvirtina užsakymą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pateikdamas užsakymą bet kuriuo iš būdų,
Pardavėjas sutinka su Taisyklėmis. Bet kuriuo iš šių būdų sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis tampa
privaloma Šalims ir galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.
3.4. Po Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo 3.1 punkte nurodytu a) arba b) būdu Pardavėjas išsiunčia
Pirkėjui elektroninį laišką su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
4. Asmens duomenų apsauga
4.1. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes vienu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo
pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti prašomus asmens duomenis bei kitą prašomą
informaciją, reikalingą sklandžiam užsakymo įvykdymui. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti tik
pateikiant užsakymą.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos
atvejus, kai informacija yra būtina Pardavėjo partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su
Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens
duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais
atvejais ir tvarka.
4.3. Parduotuvėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami tik sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais.
Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas turi teisę naudoti tik gavęs Pirkėjo sutikimą.
5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos
Respublikos teisės aktais.
5.2. Pirkėjas www.avyte.lt svetainėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją pirkėjas privalo užpildyti
registracijos formą.
5.3. Pirkėjas privalo registracijos formoje ir/ar teikdamas užsakymą pateikti teisingą, tikslią ir išsamią
informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos ar pirkimo užsakymo
formoje.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad konkretaus užsakymo metu būtų pateikta aktuali Pirkėjo informacija.
Norėdamas pakeisti Pirkėjo paskyroje esančią informaciją (pristatymo adresą, telefoną ar bet kurią kitą
informaciją), Pirkėjas privalo pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@www.avyte.lt. Pirkėjui
nepateikus šio informacijos patikslinimo Pardavėjui elektroniniu paštu, Pardavėjas neatsako už galimai
netinkamą užsakymo įvykdymą.
5.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.6. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes Taisyklių 10, 11, 12 skyriuje nustatyta tvarka bei
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose
Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.7. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad konkretaus užsakymo metu būtų pateikta aktuali Pirkėjo informacija.
Norėdamas pakeisti Pirkėjo pateiktą informaciją (pristatymo adresą, telefoną ar bet kurią kitą
informaciją), Pirkėjas privalo pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@www.avyte.lt. Pirkėjui
nepateikus šio informacijos patikslinimo Pardavėjui elektroniniu paštu, Pardavėjas neatsako už galimai
netinkamą užsakymo įvykdymą.
5.8. Pirkėjas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų
sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje www.avyte.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.9. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės www.avyte.lt funkcijų
veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Parduotuvėje www.avyte.lt esančių elementų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės www.avyte.lt veiklą. Tokiu atveju, visi
priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti Prekių / Paslaugų, teikiamų Parduotuvėje www.avyte.lt, gamybos apimtį ar
būdą, sustabdyti, nutraukti Prekių gamybą / Paslaugų teikimą, keisti Prekių /Paslaugų kainas.
6.4. Jei Pirkėjas pateikia neteisingą ar netikslią informaciją – Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti
Pirkėjo registravimą/pirkimą ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo Prekes ir /ar Paslaugas.
6.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės www.avyte.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo
įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti
Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve www.avyte.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą
bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.
6.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo
užsakymo gavimo Pardavėjas nėra gavęs iš Pirkėjo pilno Prekių ir Paslaugų apmokėjimo. Apie tokį
užsakymo anuliavimą Pardavėjas praneša Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
6.7. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse, kituose Parduotuvės www.avyte.lt dokumentuose ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6.8. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Parduotuvės www.avyte.lt dokumentų nustatytomis
sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės www.avyte.lt teikiamomis paslaugomis.
6.9. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo
metu nurodė klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą ir galimai
netinkamą užsakymo įvykdymą.
6.10. Pardavėjas įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų
Parduotuvės www.avyte.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose
nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Parduotuvės www.avyte.lt laikomas tinkamu
informavimu.
6.11. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo
grąžinamas prekes.
6.12. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus elektroninėje parduotuvėje
esančioms Prekėms / Paslaugoms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant
viešinti ar pagerinti parduodamų Prekių matomumą ir pan.
6.13. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti Prekių ar Prekių akcijų sąlygas, taip pat
jas panaikinti. Tokiu būdu išlieka Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentu tarp
Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.
6.14. Esant rašytiniam Pirkėjo kreipimuisi, Pardavėjas privalo atsakyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.15. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui
nustatytas pareigas.
7. Prekės, Paslaugos ir jų kainos
7.1. Parduotuvėje www.avyte.lt parduodamos Prekės yra įvairūs tekstilės gaminiai, kuriuos pasiuvo UAB
„Avytė“ arba pateikė kiti gamintojai.
7.2. Parduotuvėje www.avyte.lt kartu su Prekėmis gali būti užsakomos ir tokios Paslaugos, kaip tekstilės
gaminio, kurio gamintojas yra UAB „Avytė“, matmenų koregavimas.
7.3. Pardavėjo nuožiūra Parduotuvėje www.avyte.lt gali būti pasiūlytos ir kitos – specialiosios – Prekės ar
Paslaugos. Tokiu atveju tokioms specialiosioms Prekėms ar Paslaugoms bus taikomos šios Taisyklės,
kiek jos neprieštarauja specialiosios Prekės ar Paslaugos esmei.
7.4. Prekės kaina visada aiškiai nurodoma Parduotuvėje www.avyte.lt. Į šią kainą nėra įskaičiuota
papildomai užsakovo užsakomos Paslaugos kaina ir Prekės pristatymo paslaugos kaina, kuri gali kisti,
priklausomai pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens taikomos paslaugų kainos. Pristatymo
Paslaugos kaina visada aiškiai nurodoma Parduotuvėje www.avyte.lt.
7.5. Tuo atveju, jei Pirkėjas pritaiko nuolaidos kodą ar dovanų kuponą, Prekių kaina yra pakoreguojama
atitinkama suma ar proporcinga dalimi.
7.6. Prekių / Paslaugų kainos Parduotuvėje www.avyte.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais,
įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
8. Apmokėjimo tvarka
8.1. Po Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo 3.1 punkte nurodytu a) arba b) būdu už užsisakytas Prekes ir
Paslaugas Pirkėjas privalo atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste, pervesdamas Prekių
/Paslaugų kainą į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja pradėti vykdyti užsakymą tik nuo to momento, kai Pirkėjo už Prekes / Paslaugas
mokama suma yra įskaitoma Pardavėjo sąskaitoje.
8.3. Prekių / Paslaugų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai
kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių
objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekės / Paslaugos nauja kaina, Pirkėjas
gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus
užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Jei Pirkėjas
sutinka įsigyti Prekę / Paslaugą nauja (didesne) kaina, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainos skirtumą. Jei
Prekės / Paslaugos kaina sumažėja, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui permoką per 2 (dvi) darbo
dienas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros –
jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki
Prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos Prekės /
Paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių / Paslaugų kaina, įskaitant visus mokesčius,
ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
9. Prekių pristatymas ir terminai
9.1. Pirkėjo užsakytos ir apmokėtos Prekės yra pristatomos Pirkėjo nurodytu konkrečiu adresu. Pirkėjas
įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą – adresą ir pašto kodą.
9.2. Asmuo, priimantis pristatytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu privalo pateikti galiojantį asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo
pažymėjimą). Jei Prekes priėmė ne pats Pirkėjas, tačiau Prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu,
Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas, jo įgaliotas atstovas arba pristatymo paslaugas teikiantis asmuo (įmonė).
9.4. Prekės yra pristatomos ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo už Prekes /
Paslaugas įskaitymo Pardavėjo sąskaitoje.
9.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, tačiau ne daugiau, nei 5 kalendorines dienas.
Jei Pardavėjas nepristato Prekių per šį papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 10.1
punkte įtvirtinta teise – atsisakyti Prekių ar Paslaugų Pirkimo – pardavimo sutarties.
9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui
nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių.
9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir Prekės (-ių) būklę bei pasirašyti
siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu
siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu
pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente/akte
nurodyti pastabas dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dar dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus
tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų,
susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
9.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota
Pirkėjui (pasirašytas siuntos perdavimo – priėmimo dokumentas).
10. Pirkėjo teisė atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka.
10.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių Pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14
(keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu.
10.2. Apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų:
užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame
išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu
info@www.avyte.lt.
10.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė Pirkimo – pardavimo sutarties kol Prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas
grąžina Pirkėjui jo sumokėtą kainą už Prekę Taisyklių 10.4.7 – 10.4.9 punktuose numatyta tvarka.
10.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė Pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai Prekė jau buvo pristatyta, taikoma ši
Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:
10.4.1. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės
grąžinimui numatytas terminas, Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda,
taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis,
apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
10.4.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta Preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
10.4.3. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji
nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos
siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti,
netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
10.4.4. Jei Prekę sudaro daiktų komplektas, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą daiktų komplektą.
10.4.5. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali arba jas pristatydamas į Pardavėjo buveinę, arba grąžindamas per
kurjerius, arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu Mokyklos g. 2.,
Norgeliškių k., LT-64464 Alytaus r.
10.4.6. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
10.4.7. Pirkėjo sumokėtos sumos Pirkėjui grąžinamos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai
Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą dėl Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo pagal 10.3
punktą arba per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Prekė Pirkėjo buvo grąžinta
Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės
negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos, ar atitinka Taisyklių 10.4.1-10.4.4 punktus.
10.4.8. Pirkėjui grąžinama: Prekės kaina ir Prekės pristatymo Pirkėjui išlaidos.
10.4.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko
sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Prekes.
11. Prekių kokybės garantija. Netinkamos kokybės Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
11.1. Kiekvienai Prekei yra suteikiama teisinė 2 (dvejų) metų kokybės garantija.
11.2. Kiekviena iš Parduotuvėje www.avyte.lt įsigyta Prekė yra laikoma esančia tinkamos kokybės, kai:
a) turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;
b) Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;
c) Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių
Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal jo pobūdį pagal daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai
paskelbtus pareiškimus.
Jei visi Prekės komplektą sudarantys daiktai atitinka visus šiuos kokybės reikalavimus, visa Prekė
laikoma atitinkančia kokybės reikalavimus.
11.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje www.avyte.lt reklamuojamos Prekės sudėtinės
komplektuojamosios dalys savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių
dalių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų
techninių priežasčių, tokių kaip audinio rašto kartotinio dydis ir pan.
11.4. Pardavėjas neteikia Prekių garantinės priežiūros paslaugų.
11.5. Jei Pirkėjui buvo perduotas netinkamos kokybės daiktas (bet kuris iš Prekės komplektą sudarančių
daiktų), ir Pirkėjas kreipėsi dėl to į Pardavėją per įstatymo nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę:
a) reikalauti nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tokiu pačiu ar analogišku tinkamos
kokybės daiktu (Prekėms, kurių gamintojas nėra UAB „Avytė“ šis punktas netaikomas);
b) reikalauti atitinkamai sumažinti įsigytos Prekės kainą;
c) vienašališkai nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas
neturi teisės nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, jei daikto trūkumas yra mažareikšmis.
11.6. Nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 str. ir 6.22811
str. nustatyta tvarka.
11.7. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.7.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@www.avyte.lt. Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas
Prekes arba konkretų daiktą iš Prekę sudarančio daiktų komplekto.
11.7.2. pateikti Prekių įsigijimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą), garantinį taloną (jei jis buvo
išduotas). Jeigu Pirkėjas nepateikia Prekės pirkimo–pardavimo dokumento, Prekė keičiama
arba vykdomi kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus;
11.7.3. pateikti laisvos formos prašymą.
11.8. Teise grąžinti netinkamos kokybės Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų nuo Prekės pristatymo dienos.
11.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos
prekių grąžinimo tvarkos.
11.10. Pirkėjas turi sumokėti už Prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl
netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas. Grąžinant prekes
vadovaujamasi Taisyklių 10.4. punktu (išskyrus 10.4.4, 10.4.6 ir 10.4.8 p.)
11.11. Jei grąžinamas tik konkretus daiktas (t.y. ne visas Prekę sudarantis daiktų komplektas) Pirkėjui
grąžinama tik netinkamos kokybės daikto kaina, apskaičiuota proporcingai įvertinus grąžinamo daikto
vertę daiktų komplekte. Prekėms, kurių gamintojas nėra UAB „Avytė“ nėra taikoma galimybė grąžinti
ne visą Prekę sudarantį komplektą. Jei grąžinama visa Prekė, Pirkėjui grąžinama visa Prekės kaina ir
Prekės pristatymo Pirkėjui išlaidos.
11.12. Negrąžinami pinigai už tas Prekes (daiktus), kurie tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadinti (paveikti
cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba
jeigu buvo pažeistos Prekės (daikto) naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės (daiktai) buvo
naudoti netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.13. Atskiros netinkamos kokybės Prekių (daiktų) grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis
pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
12. Tinkamos kokybės Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
12.1. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis
„Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ ir jų 17.21 punktu, tinkamos kokybės patalynės reikmenys negali
būti keičiami ir /ar grąžinami.
12.2. Kitos Prekės, nepatenkančios į „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 17 punkte nurodytą daiktų sąrašą, gali
būti pakeisti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo dienos analogiškais kitokių matmenų,
formos, spalvos ar modelio daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su
Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio
Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu
info@www.avyte.lt
12.3. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai keičiama Prekė Pirkėjo buvo
grąžinta Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės
negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos, ar atitinka Taisyklių 10.4.1 punktą.
12.4. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
12.5. Pirkėjui grąžinama: Prekės kaina ir Prekės pristatymo Pirkėjui išlaidos.
12.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš
kurios buvo atliktas mokėjimas už Prekes.
13. Atsakomybė už Pirkėjo atliekamus veiksmus
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Parduotuvėje www.avyte.lt pateiktų duomenų teisingumą.
13.2. Jei Pirkėjas Parduotuvėje www.avyte.lt pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už
nekokybišką paslaugos suteikimą ar kitus dėl netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei
susiklosčiusias aplinkybes.
13.3. Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės
teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis,
Pardavėjas šį asmenį turi teisę laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.
13.4. Jei Pirkėjas savo rizika nusprendė nesusipažinti su šiomis Taisyklėmis, visos iš to kylančios neigiamos
pasekmės tenka Pirkėjui.
13.5. Pirkėjas visiškai atsako už padarytus veiksmus naudojantis Parduotuvėje www.avyte.lt. Jei nustatomi
pažeidimai bei kitokie piktybiniai veiksmai siekiant pakenkti Parduotuvei – informacija perduodama
atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
13.6. Už Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine Parduotuvėje www.avyte.lt,
pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.7. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti Parduotuvėje www.avyte.lt
esančią tekstinę, grafinę ar kitokią medžiagą. Už šį pažeidimą Pirkėjas atsako Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Baigiamoji dalis
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų
nustatyta tvarka.